Warta Czarter

 • jacht_Bonito.jpg
 • Sun_Camper.jpg
 • jacht_statera.jpg
 • barka_Voyager.jpg

Umowa czarteru na Warcie

UMOWA O CZARTER JACHTU (WZÓR)

 

Zawarta w dniu…………………………w ………………………… pomiędzy:

………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez …………………………………………………… zwanym dalej Armatorem,

a

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego ……………………………………………………………………
Patent motorowodny …………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Czarterującym.

 

Treść Umowy:

§1

Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem umowy jest czarter w celach turystycznych jachtu …………………………… wraz z wyposażeniem, ale bez załogi, zwanego dalej jachtem.
 2. Czarterujący nie może oddać czarterowanego jachtu w podnajem lub też w użyczenie bez pisemnej zgody Armatora.
 3. W okresie czarteru jacht będzie eksploatowany na obszarze Wielkiej Pętli Wielkopolski, o ile strony w formie pisemnej nie ustalą inaczej.

 

§2

Przekazanie i odbiór jachtu

 1. Armator zobowiązuje się przekazać jacht sprawny, zatankowany, czysty, sklarowany do dyspozycji Czarterującego w dniu …………… od godziny 16:00 do 18:00.
 2. Czarterujący zobowiązuje się zwrócić jacht sprawny, sklarowany, w stanie niepogorszonym i rozliczyć brakującą ilość paliwa Armatorowi w dniu ………………od godziny 10:00 do 12:00.
 3. Strony uzgadniają że:
  - przekazanie jachtu Czarterującemu nastąpi w: ………………………………………………………
  - odbiór jachtu przez Armatora nastąpi w: ………………………………………………………………
 4. W przypadku zawinionego przez Armatora, ponad 8 godzinnego opóźnienia przekazania jachtu Armator zobowiązuje się do zwrotu opłaty obliczanej według stosunku całości ceny do liczby dni czarteru za każdy dzień.
 5. W przypadku przedłużenia czasu trwania czarteru jachtu, Czarterujący zobowiązany jest do uiszczenia Armatorowi opłaty w wysokości 50 zł za każdą godzinę spóźnienia. W przypadku przedłużenia czasu trwania czarteru jachtu o dobę i więcej, Czarterujący obowiązany jest do pokrycia kosztów noclegu załodze oczekującej (maksymalnie do 50 zł za osobę za nocleg), zwrotu kosztów czarteru, oraz do zapłacenia kary na rzecz Armatora za niedotrzymanie terminu, w wysokości 100 % opłaty dziennej (bez uwzględnienia zniżek) za każdy dzień spóźnienia.
 6. Armator nie jest odpowiedzialny za spóźnienia wynikające z winy poszczególnych załóg.
 7. Przy odbiorze jachtu Czarterujący zobowiązany jest posiadać i okazać Armatorowi:
  • Podpisaną Umowę o czarter jachtu;
  • Dwa dowody tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport itp.);
  • Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia jachtu (minimum sternik motorowodny) - jeśli taki dokument jest konieczny.
  Brak powyższych dokumentów upoważnia Armatora do odstąpienia od Umowy i zatrzymania zaliczki.
 8. Wydanie i odbiór jachtu odbywa się na podstawie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, który należy podpisać przez Czarterującego i Armatora.

§3

Warunki płatności

 1. Opłata za czarter wynosi …………………………………… zł. (słownie: ……………………… …………………………………………………………………………………… zł) i płatna jest w następujący sposób:
  1. 1 rata w wysokości 40% opłaty za czarter, płatna przelewem w ciągu 7 dni od dnia rezerwacji terminu czarteru. Umowę uważa się za zawartą w dniu wpływu środków na konto. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w terminie – rezerwacja zostaje anulowana.
  2. 2 rata płatna przelewem 21 dni przed pierwszym dniem czarteru lub w inny uzgodniony przez strony sposób.
  3. Kaucja 2000 zł (dwa tysiące zł) oraz obowiązkowa opłata za sprzątanie jachtu 100 zł (sto zł) płatna gotówką przy odbiorze jachtu.
  4. Wpłaty przelewem należy dokonywać na konto Armatora:
   ………………………………………………………………………………………………………………
  5. W przypadku nie uiszczenia kwot, o których mowa w §3 pkt 1.b oraz 1.c umowy, Umowa ulega rozwiązaniu, a 1 rata nie podlega zwrotowi.
 2. Czarterujący otrzymuje jacht:
  - z zatankowanym zbiornikiem paliwa
  - z zatankowanym zbiornikiem wody
  - napełnioną butlę gazową

  Koszt czarteru nie obejmuje:
  - zużytego podczas rejsu paliwa (rozliczane po rejsie),
  - wszelkich opłat portowych oraz śluzowych,
  - opróżnienia zbiornika nieczystości,
  - transportu jachtu do portu macierzystego,
  - uzupełniającego tankowania paliwa lub wody w razie potrzeby,
  - parkingu strzeżonego dla samochodu,
  - wszelkich dodatkowych usług wymienionych w ofercie WartaCzarter.pl

 

§4

Odpowiedzialność i użytkowanie jachtu

 1. Armator oświadcza, że jacht jest ubezpieczony i posiada polisę OC/CASCO.
 2. Czarterujący zobowiązuje się do zadbania, aby jacht prowadził sternik z odpowiednimi kwalifikacjami (minimum sternik motorowodny).
 3. Czarterujący zobowiązuje się do zadbania, aby jacht był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej oraz aby przestrzegane były zasady obsługi silnika i innych urządzeń mechanicznych zainstalowanych na jachcie.
 4. Czarterujący ponosi odpowiedzialność materialną za jacht wraz z wyposażeniem w okresie objętym niniejsza umową oraz bierze na siebie obowiązek dbania o jego stan techniczny.
 5. W przypadku awarii Czarterujący zobowiązany jest natychmiast powiadomić o zdarzeniu Armatora, przed podjęciem jakichkolwiek działań. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy brak natychmiastowych działań może być zagrożeniem dla załogi lub doprowadzić do utraty jachtu lub jego poważnego uszkodzenia. Powyższe nie wyłącza obowiązku zawiadomienia przez Czarterującego odpowiednich służb i instytucji.
 6. Jeśli zaistniałe szkody powstałe z winy Czarterującego będą likwidowane w zakresie ubezpieczenia OC lub CASCO to do czasu otrzymania odszkodowania wstrzymuje się wypłatę kaucji. Inne szkody są rozliczane z kaucji.
 7. Czarterujący ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody w sytuacjach w których odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona (np. w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, bez posiadania wymaganych prawem uprawnień do prowadzenia łodzi.)
 8. Czarterujący nie może sobie rościć praw do zwrotu opłaty czarteru w przypadku jakiejkolwiek awarii jachtu, wyposażenia lub silnika powstałej z jego winy lub nie zachowania przez niego zasad bezpieczeństwa obsługi technicznej i dobrej praktyki żeglarskiej.
 9. Jeżeli uszkodzenie jachtu powstałe z winy Czarterującego spowoduje wyłączenie jachtu z eksploatacji po okresie czarteru określonego w niniejszej Umowie, Armator ma prawo pomniejszyć kaucję o wartość jednodniowej opłaty czarterowej obliczanej według stosunku całości ceny do liczby dni czarteru za każdy dzień wyłączenia. Powyższe nie wyczerpuje dalszych możliwych roszczeń z §4 punkt 6 oraz punkt 7.
 10. W przypadku zamiaru zabrania zwierzęcia w rejs Czarterujący zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Armatora. Pobierana jest dodatkowa opłata 200 zł za sprzątanie po zwierzęciu.
 11. Na jachcie obowiązuje całkowity zakaz palenia pod rygorem utraty kaucji.

 

§5

Rezygnacja i rozwiązanie Umowy

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej Umowy za wypowiedzeniem.
 2. W razie naruszenia przez Czarterującego postanowień niniejszej Umowy Armator ma prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
 3. W przypadku rezygnacji przez Czarterującego z czarteru na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem czarteru Armator zwróci 50% zaliczki.
 4. W przypadku rezygnacji przez Czarterującego z czarteru w terminie krótszym niż 30 dni a dłuższym niż 7 przed rozpoczęciem czarteru Armator ma prawo do zatrzymania 100% zaliczki.
 5. W przypadku rezygnacji przez Czarterującego z czarteru w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem czarteru Armator ma prawo do zatrzymania 100% wpłaconych kwot.
 6. W przypadku rozwiązania umowy przez Armatora, Armator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconych kwot tytułem czarteru.
 7. Jeśli Armator rozwiąże umowę mniej niż 7 dni przed terminem czarteru, Armator zobowiązuje się do zwrotu 100 % wpłaconych kwot tytułem czarteru oraz dodatkowo 20 % wpłaconych kwot tytułem rekompensaty.
 8. Armator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków Umowy bez skutków cywilno-prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy (zatonięcie, kradzież, spalenie jachtu, poważna awaria silnika itp.), a także w przypadku zamknięcia szlaku żeglownego lub niskiego stanu wody uniemożliwiającego bezpieczne pływanie. W takim przypadku Armator zwróci w całości Czarterującemu wpłacone kwoty.

 

§6

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Armatora.
 4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

………………………………………                                                  ……………………………………        Czarterujący                                                                        Armator

 

 

 

Polecamy